Privacyverklaring

Privacyreglement Libreg Consultancy

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Libreg Consultancy internetsite registreert; Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 1. Toelichting op het Reglement

Libreg Consultancy mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Libreg Consultancy de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Libreg Consultancy worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Libreg Consultancy vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Libreg Consultancy in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Libreg Consultancy expliciet om uw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die Libreg Consultancy gebruikt en het doel van het gebruik

Libreg Consultancy verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Libreg Consultancy, de website bezoekt of via email of telefonisch contact met ons opneemt. Libreg Consultancy verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN-nummer, RSIN-nummer, bankrekeningnummer en gegevens over verzekeringen.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Libreg Consultancy sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies

Libreg Consultancy houdt geen IP-adressen of cookies bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken.

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Libreg Consultancy verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of organisaties buiten de eigen onderneming, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Libreg Consultancy met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming hebt gegeven.
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • Libreg Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het medewerkers van Libreg Consultancy worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Libreg Consultancy beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere medewerker om in te loggen in het digitale systeem;
 • de medewerkers van Libreg Consultancy hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Libreg Consultancy verstrekte persoonsgegevens;
 • Libreg Consultancy heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • het emailverkeer met daarin persoonsgegevens worden versleuteld verstuurd;
 • backups van persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Libreg Consultancy hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste opdracht/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Libreg Consultancy zich aan die voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 1. Uw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Libreg Consultancy. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Libreg Consultancy opnemen en probeert Libreg Consultancy er samen met u uit te komen. Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Libreg Consultancy ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Libreg Consultancy.

 

Privacyreglement Libreg Consultancy versie mei 2018

Adres

Opwijckstraat 5
2272 BC Voorburg
Tel: 070 - 387 04 25

Netwerk

'Non omnia possumus omnes'
- Wij kunnen niet alles alleen (Virgilius)
 
Vaak betrekken wij ons netwerk van externe deskundigen/adviseurs bij het geven van moeilijke (fiscale) adviezen. Zo hebt u aan één voordeur voldoende!