Voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden 2014

Artikel 1 - Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  - Opdrachtnemer: Libreg Consultancy V.O.F., gevestigd te Voorburg, hierna ook “Libreg”.
  - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Libreg de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2 Libreg is een Vennootschap Onder Firma met als vennoten mevrouw J.E.M. Molle en de heer P. van der Breggen.
1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de gevolmachtigden die namens Libreg optreden, alsmede van al degenen, die voor Libreg werkzaam zijn.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle (fiscale) werkzaamheden, van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Libreg, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Libreg, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Libreg gedane aanbiedingen en/of offertes. De algemene voorwaarden van Libreg prevaleren boven afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever.
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Libreg deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 - Gegevens en informatie

3.1 Libreg is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien Opdrachtgever alle door Libreg verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Libreg gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
3.2 Opdrachtgever is gehouden Libreg tijdig te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Libreg verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht

4.1 Libreg bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4.2 Libreg zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar uitvoeren; Libreg kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.
4.4 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering hiervan blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Libreg de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 5 - Intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Libreg bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Libreg, voor zover deze niet al aan derden toekomen.
5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Libreg is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet samen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

Artikel 6 – Geheimhouding

6.1 Libreg is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke regelgeving aan Libreg een informatieplicht opleggen.
6.2 Libreg is, indien zij voor zichzelf optreedt in een procedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, evenals andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
6.3 Behalve met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Libreg is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Libreg openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij:
  - dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit;
  - geschiedt voor het krijgen van een deskundig oordeel over de desbetreffende werkzaamheden van Libreg;
  - op Opdrachtgever een wettelijke- of beroepsplicht tot openbaarmaking rust,
  - Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

Artikel 7 - Honorarium en tarieven

7.1 Opdrachtgever is aan Libreg een honorarium evenals een vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd in overeenstemming met de bij Libreg gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
7.2 Jaarlijks zullen per 1 januari de tarieven worden aangepast aan de dienstenprijsindex accountancy, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De opdrachtgever zal hier niet door een aparte brief jaarlijks van op de hoogte worden gesteld.

Artikel 8 - Betaling

8.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro’s te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
8.2 Als de Opdrachtgever in verzuim is, wordt er bij het sturen van betalingsherinneringen € 15,= aan kosten voor iedere herinnering in rekening gebracht. Daarnaast mag Libreg zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening brengen tot aan de dag der gehele voldoening.
8.3 Alle buitengerechtelijke kosten die Libreg heeft in verband met het incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.
8.4 Alle kosten die Libreg heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Libreg in de kosten wordt veroordeeld.
8.5 Libreg behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Libreg aanleiding geeft - van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Libreg gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 9 - Reclames

9.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie (respectievelijk de factuur), waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Libreg te worden kenbaar gemaakt.
9.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Libreg aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Libreg de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 Libreg kan op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met de door Libreg geleverde diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Libreg of zijn leidinggevende hulppersonen / ondergeschikten. Aansprakelijkheid in dezen voor opzet of grove schuld voor niet-leidinggevende hulppersonen / ondergeschikten sluit Libreg uitdrukkelijk uit.
10.2 Libreg kan op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Libreg geleverde of door Libreg ingeschakelde derden geleverde diensten, zij het dat Libreg Opdrachtgever zo mogelijk de nodige inlichtingen zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.
10.3 Opdrachtgever vrijwaart Libreg voor welke aanspraken dan ook van derden tegenover wie Libreg zich niet op de onderhavige algemene voorwaarden kan beroepen.
10.4 Indien in rechte komt vast te staan dat Libreg aansprakelijk is, op welke grond dan ook, is de aansprakelijkheid van Libreg te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zal worden uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsassuradeur van Libreg. Indien geen uitkering volgt door de genoemde assuradeur, is de aansprakelijkheid van Libreg te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de geleverde diensten waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

Artikel 11 -Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook ten opzichte van Libreg in verband met het verrichten van werkzaamheden door Libreg in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 12 - Opzegging

12.1 Opdrachtgever en Libreg kunnen de overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen opzeggen, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever is deswege het tot het moment van opzegging naar evenredigheid vast te stellen deel van het honorarium en de gemaakte kosten aan Libreg verschuldigd.
12.2 Opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief aan de wederpartij te worden medegedeeld.

Artikel 13 - Opschortingsrecht

Libreg heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 14 - Rechts- en forumkeuze

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Libreg is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Libreg gevestigd is.

Adres

Opwijckstraat 5
2272 BC Voorburg
Tel: 070 - 387 04 25

Netwerk

'Non omnia possumus omnes'
- Wij kunnen niet alles alleen (Virgilius)
 
Vaak betrekken wij ons netwerk van externe deskundigen/adviseurs bij het geven van moeilijke (fiscale) adviezen. Zo hebt u aan één voordeur voldoende!